NET.WORKS-CY SERVICES

NET.WORKS-CY УСЛУГИ

Услуги

Протокол за прихващане

Генерално пълномощно

Декларация за идентичност на имена

Декларация за липса на доходи

Декларация за пътуване на дете в чужбина

Декларация за съответствие на продукт със стандарти за качество

Договор за аренда

Заявление за отказ от наследство

Пълномощно за представителство пред банки

Заявление за приемане на наследство по опис

Договор за ремонтни дейности

Молба за издаване на нова здравна книжка

Договор за залог на движимо имущество

Пълномощно за получаване на пенсия

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Пълномощно за представителство пред мобилен оператор

Договор за отстъпване на авторско право

Договор за счетоводни услуги

Договор за управление на търговско дружество

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост

Молба за започване на работа

Молба за напускане на работа по взаимно съгласие

Молба за ползване на платен годишен отпуск

Договор за дарение на автомобил (МПС)

Договор за дарение на движими вещи или пари

Договор за еднократна доставка на стоки

Договор за изработка на лого

Договор за изработка на мобилно приложение

Договор за изработка на рекламни материали

Договор за изработка на уебсайт

Договор за изработка, доставка и монтаж на мебели

Договор за лицензия на патентовано изобретение

Договор за лицензия на търговска марка

Договор за многократни доставки на стоки

Договор за наем на имот

Договор за наем на МПС

Договор за ноу-хау

Договор за паричен заем

Договор за поддръжка на уебсайт

Договор за поръчителство

Договор за продажба на МПС

Договор за продажба на МПС (пакет)

Договор за продажба на право върху изобретение или полезен модел

Договор за продажба на стоки на консигнация

Договор за продажба на търговска марка

Договор за цесия

Заповед за налагане на дисциплинарно наказание Уволнение
Заповед за отлагане ползването на платен годишен отпуск
Заповед за ползване на платен годишен отпуск
Заповед за разрешаване ползването на неплатен отпуск
Заповед за удължаване на работното време
Заповед за установяване на ненормиран работен ден
Заповед на работодателя за отмяна на уволнението
Искане за отлагане ползването на платен годишен отпуск
Искане за премахване на авторско съдържание от уебсайт
Искане за разрешаване на неплатен отпуск
Покана за плащане
Приемо-предавателен протокол
Протокол за извършена работа
Разписка за изплатени суми
Участие в публична продан
Уведомление за цесия
Споразумение за стратегическо партньорство
Споразумение за разсрочено плащане
Споразумение за прихващане на парични задължения
Споразумение за поверителност
Споразумение за неизвършване конкурентна дейност
Сигнал за нарушение на авторски права в интернет
Сдружение на собствениците в етажна собственост
Жалба до КЗП
Заповед за имуществена отговорност на служителя
Специално пълномощно
Трудов договор с условие за стажуване
Договор за прехвърляне на домейн
Договор за замяна (бартер) на стоки
Декларация по чл. 33 от Закона за собствеността
Тристранно споразумение за встъпване/заместване в дълг
Договор за текуща сметка
Договор за заем за послужване
Договор за заем за потребление
Молба за напускане на работа по взаимно съгласие – консултация
Договор за поръчка

Допълнително споразумение към трудов договор

Заявление за прекратяване на трудов договор без предизвестие от служителя

Заявление/Предизвестие за прекратяване на договор

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служителя

Предложение за прекратяване на трудов договор

Споразумение за прекратяване на договор

Споразумение за прекратяване на трудов договор

Трудов договор

Общо търговско пълномощно

Пълномощно за продажба МПС

Пълномощно за продажба на недвижим имот

Пълномощно за управление на МПС

Запис на заповед

Заповед за въвеждане на непълно работно време от работодателя